Назад до випуску

Текст статті - PDF

УДК 1:316.334

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2019.1(4).14

А. М. Тормахова, канд. філос. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ВПЛИВ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ НА ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗ МІСТА

Метою статті є висвітлення специфіки візуальних трансформацій, які відбуваються в сучасному міському просторі під впливом розвитку креативних індустрій. Методика дослідження передбачає міждисциплінарний підхід та залучення кола робіт культурологічного, соціологічного та філософського спрямування. Залучаються праці сучасних іноземних авторів, які розробляють питання, що можна віднести до сфери урбаністики, – З. Баумана, Ч. Лендрі, а також проблему креативних індустрій ‒ Д. Хезмондалша.Наукова новизна полягає у дослідженні питання зв’язку розвитку креативних індустрій в міському просторі та їхнього впливу на візуальний образ міста. Практичне значення пов’язане з підкресленням необхідності винайдення індивідуальної стратегії розвитку кожного міста як "креативного міста", де провідною є сфера культурного виробництва. Внаслідок цього можливе спрямування креа-тивних індустрій в єдине русло та мінімізація тих чинників, що впливають на негативне сприйняття візій міста.

Ключові слова: місто, креативні індустрії, візуальний образ, урбаністика, образ міста.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бауман З. Город страхов, город надежд / З. Бауман // Логос. ‒ No 3 (66). – 2008. – С. 24‒53.

2. Локтіонова Д. А. Місто та міський простір: реалії та перспективи (віт- чизняний досвід) / Д. А. Локтіонова // Методологія, теорія та практика соціо- логічного аналізу сучасного суспільства. ‒ 2014. ‒ Вип. 20. ‒ С. 86‒91.

3. Лошковська Х. С. Креативні індустрії як сучасний сегмент страте- гічного розвитку країн світу / Х. С. Лошковська // Актуальні проблеми міжнародних відносин, 2014. ‒ Випуск 119 (частина ІІ). – С. 153‒158.

4. Лэндри Ч. Креативный город / Ч. Лэндри. — М.: Издательский дом "Классика-ХХI", 2011. ‒ 399 с.

5. Обухова Н. О. Структура символічного простору в образі велико- го міста (на прикладі м. Донецьк) / Н. О. Обухова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Соціологія". – К.: ВПЦ "Київський університет", 2010. ‒ No 1‒2. – С. 84‒87.

6. Фесенко Г. Культурний простір сучасного міста як цивілізаційний вибір / Г. Фесенко // Пространство литературы, искусства и образова- ния – путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами : сб. науч. тр. : по матер. VII Междунар. науч.-практич. кон- ференции, 20 декабря 2012 г. / ред. А. Г. Романовский, Ю. И. Панфи- лов. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2013. – С. 258‒262.

7. Хезмондалш Д. Культурные индустрии / Д. Хезмондалш. ‒ М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. ‒ 456 с.

© А. М. Тормахова, 2019