Назад до випуску

Текст статті - PDF

УДК 130.2:008 Тичина ХІХ-ХХ

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2019.2(5).01

Г. В. Вдовиченко, д-р філос. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАСТАНОВИ РАННЬОЇ ТВОРЧОСТІ П. ТИЧИНИ

ЯК ОБ'ЄКТ МОДЕРНО-ПОСТМОДЕРНОГО МІТОТВОРЕННЯ

У статті класифікуються та висвітлюються охоплюючі останні сто років три етапи – дорадянський, радянський і пострадянський ‒ дослідження та мітологізування життя й творчості П. Тичини на прикладі вивчення в Україн- ській державі, УСРР (УРСР), Україні та за кордоном філософських настанов його ранньої творчості. У контексті системного розгляду специфіки формування згаданих етапів впродовж 1918–2019 рр. на матеріалі у тому числі малові- домих нині розвідок понад п'ятдесяти представників вітчизняного й зарубіжного тичинознавства, як і широкого кола матеріалів поетичної, прозової, науково-публіцистичної й епістолярної спадщини самого П. Тичини та його колег- сучасників, у статті здійснено спробу критичного міждисциплінарного – культурологічно-філософсько-літературо-знавчого ‒ аналізування ідейно-світоглядних засад і підсумків модерного та постмодерного мітологізування ранньої творчості П. Тичини як провідного творця й символу вітчизняних модерно-соцреалістичного письменства і в цілому культуротворення.

Ключові слова: міт, мітотворення, тичинознавство, рання творчість П. Тичини, філософські настанови, українська література ХХ ст., Модерн, Постмодерн, соцреалізм.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Буревій К. Боротьба за радість (Творчий шлях П. Тичини) / Кость Буревій // Червоний шлях. – 1929. – No 7. – С. 9–105.

2. Вдовиченко Г. В. Культурфілософська спадщина УСРР епохи "Розстріляного Відродження": монографія / виченко. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2015. – 511 с.

3. Вдовиченко Г. В. Післямова. "Хай стрінуть, як росу в маю, всю душу сонячну твою..." // Сергій Шиковець. Буття Павла Григоровича: осмислення життєвого і творчого шляху Тичини. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2014. – С. 133–138.

4. Вдовиченко Г. В. Творча спадщина П. Тичини як об'єкт історико-філософського дослідження В. Юринця / Г. В. Вдовиченко // Дні науки філософського факультету-2007: Міжнародна наукова конферен- ція (18–19 квітня 2007 року): Матеріали доповідей та виступів. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2007. – Ч. ІV. – С. 6–8.

5. Гальченко С. Текстологія поетичних творів П. Г. Тичини / С. А. Гальченко. – К.: Наук. думка, 1990. – 130 с.

6. Губар О. Павло Тичина. Літературний портрет / Олександр Гу- бар. – К.: ДВХЛ, 1961. – 134 с.

7. Захарчук І. В. Війна і слово (Мілітарна парадигма літератури соціалістичного реалізму) / І. В. Захарчук. ‒ Луцьк: ПВД "Твердиня", 2008. – 406 с.

8. З любов'ю і болем: Спогади про Павла Тичину / Упор. М. Павленко. – К.: Міленіум, 2007. – 350 с.

9. Історія української літератури. ХХ століття. У 2 кн. Кн. І. 1910– 1930-ті роки. Навч. посібник. – К.: Либідь, 1993. – 784 с.

10. Клочек Г. "Душа моя сонця намріяла...": Поетика "Сонячних кларнетів" Павла Тичини / Григорій Клочек. – К.: Дніпро, 1986. – 367 с.

11. Корсунська Б. Філософські мотиви у творчості Павла Тичини / Б. Л. Корсунська. – К.: Наук. думка, 1977. – 226 с.

12. Майдан І. Зріст і сила творчости Павла Тичини. Вітер з України / І. Майдан // Червоний шлях. – 1925. – No 3. – С. 189–201.

13. Народні пісні в записах Павла Тичини / упор. В. І. Суржа. – К.: Музична Україна, 1976. – 175 с.

14. Ольшевський І. Е. Павло Тичина: нові штрихи до містичного портрета // Ігор Ольшевський. – Луцьк: ВМА "Терен", 2012. – 184 с.

15. Ольшевський І. Е. Павло Тичина: таїна життя і творчості // Ігор Ольшевський. – Луцьк: ВМА "Терен", 2005. – 140 с.

16. Павленко М. Тичининська формула українського патріотизму: Монографія / Марина Павленко. – Умань: АЛМІ, 2002. – 180 с.

17. Павлові Тичині. Збірник, присвячений сімдесятиріччю з дня на- родження і п'ятдесятиріччю літературної діяльності поета / Упор. О. Килимник. – К.: Рад. письменник, 1961. – 391 с.

18. Павло Тичина. "Соняшні кларнети" / Павло Тичина // Андрій Ні- ковський. "Vita Nova". – К.: МКПТ, 2000. – 143 с.

19. Про Павла Тичину: статті, нариси, спогади / Упор. Г. Донець. – К.: Радянський письменник, 1976. – 296 с.

20. Співець єдиної родини: статті, есе, спогади, художні твори про П. Г. Тичину / Упор. З. Гончарук. – К.: Рад. письменник, 1981. – 303 с.

21. Співець нового світу: спогади про Павла Тичину / Упор. та прим. Г. Донця. – К.: Дніпро, 1971. – 512 с.

22. Степняк М. До проблеми поетики Павла Тичини / М. Степняк // Червоний шлях. – 1930. – No 10. – С. 11–12.

23. Стус В. Феномен доби (сходження на Голгофу слави) / Василь Стус. – К.: Знання, 1993. – 95 с.

24. Тельнюк C. Молодий я, молодий... (Поетичний світ Павла Ти- чини (1906–1925)) / С. В. Тельнюк. – К.: Дніпро, 1990. – 424 с.

25. Тельнюк C. Неодцвітаюча весно моя...: Роман-есе про Поета і його Дружину / Станіслав Тельнюк. – К.: Рад. письменник, 1991. – 335 с. 26. Тельнюк C. Павло Тичина. Біографічна повість / Станіслав Тельнюк. – К.: Молодь, 1979. – 336 с.

27. Тельнюк C. Павло Тычина. Очерк поэтического творчества. – М.: Худож. литература, 1974. – 277 с.

28. Тельнюк C. Червоних сонць протуберанці. Чотири зустрічі з Павлом Тичиною / Станіслав Тельнюк. – К.: Рад. письменник, 1968. – 189 с.

29. Тичина П. Зібрання творів: У 12 тт. Тт.1–12 / Павло Тичина. – К.: Наук. думка, 1983–1990.

30. Тичина П. З минулого – в майбутнє. Статті, спогади, нотатки, начерки, інтерв'ю / Павло Тичина. – К.: Дніпро, 1973. – 344 с.

31. Хархун В. П. Соцреалістичний канон в українській літературі: генеза, розвиток, модифікації / Валентина Хархун. – Ніжин: ТОВ "Гідромас", 2009. – 508 с.

32. Юринець В. Павло Тичина. Спроба критичної аналізи / Володимир Юринець. – Х.: Книгоспілка, 1928. – 115 с.

© Г. В. Вдовиченко, 2019