Назад до випуску

Текст статті - PDF

УДК 008+398.23+82-7

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2019.2(5).03

Н. С. Ніколаєва, канд. філол. наук, доц.,

А. В. Максименко, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

УКРАЇНСЬКА СМІХОВА КУЛЬТУРА: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Стаття присвячена аналізу анекдоту як культурного феномена в лінгвокультурологічній площині. Розглядається культурний концепт, що відображається у мовній свідомості як багатовимірна, розгалужена мережа знань і смислів, представлених лексичними одиницями; прецедентний текст, що засвідчує наявність прецедентних ситуацій як засобу актуалізації тексту; прецедентнa ситуа- ція, що ґрунтується на спільності соціально-культурних або мовних – фонових знань адресата та адресанта; аналізується концепт "кум" в українській національно-мовній картині і в українському анекдоті, де він набуває нової конотації, що призводить до сміхового, комічного ефекту.

Ключові слова: сміх, сміхова культура, культурний феномен, прецедентний текст, концепт, анекдот.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Возрождения [Електронний ресурс] / М. М. Бахтин. – Режим доступу: http: //www.gumer.info/authors..php?name

2. Венжинович Наталія. Лінгвокультурологічний аспект мовознав- чих досліджень. Навчально-методичний посібник до спецкурсу для студентів філологічного факультету. – ДВНЗ "Ужгородський національ- ний університет" ‒ Ужгород, 2015. – 267 с.

3. Гудзенко О. З. Сміхова культура як модус соціокультурних тран- сформацій українського суспільства / О. З. Гудзенко // Грані: соціологія. – No 12, 2014. – 162‒165 с.

4. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации / Д. Б. Гудков. – М.: Гнозис, 2003. – 288 с.

5. Жорнова Олена. Конфлікт? А ти – анекдот, або Про народний гумор, який сприяє національній ідентичності українців [Електронний ресурс] / Жорнова О. – Режим доступу: https://www.prostir.ua

6. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – М.: Наука, 1987. – 263 с.

7. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология / В. В. Красных. – М.: ИТДГК "Гнозис", 2002. – 283 с.

8. Меркотан Л. Й. Прецедентний текст і способи його актуалізації в дискурсі української прози початку ХХІ століття. / Л.Й.Меркотан // Філологічні науки. – К.: 2014. – Вип. 37. – С. 179‒183.

9. Мостова Н. А. Слово як лінгвокогнітивний і лінгвокультурологіч- ний феномен. / Н. А. Мостова // Наукові записки Національного універ- ситету "Острозька академія". – 2014. ‒ Вип. 42. – С. 108‒111.

10. Нахимова Е. А. Прецедентные имена в массовой коммуникации / Е. А. Нахимова. – Екатеринбург: УрГПУ, 2007. – 207 с.

11. Неретина С. С., Абушенко В. Л., Кацук Н. Л. Концепт. // Гумани- тарная энциклопедия: Концепты [Електронний ресурс] / С. С. Неретина. – Режим доступу: https://gtmarket.ru/concepts/6888

12. Новая философская энциклопедия: В 4 тт. / Под редакцией В. С. Стёпина. – М.: Мысль, 2001.

13. Новейший философский словарь. – Минск: Книжный Дом, 1999.

14. Одинченко Дмитро. Етнокультурна інтерпретація концепту "ру- шник" в українській фразеології. / Дмитро Одинченко // Лексикографіч- ний бюлетень. – Луганськ, 2010. – Вип. 19. – С. 145‒152.

15. Пізнаймо Україну: Матеріали мовокраїнознавчого словника- довідника "Україна в словах" / С. І. Терпелюк, С. А. Коробчук, Р. М. Пріма, С. О. Горожанова, М. А. Соловйова, В. В. Крижанівська. – Луцьк, 2005. – 222 с.

16. Попова З. Д., Стернин И. А. Очерки по когнитивной лингвистике / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – Воронеж: Истоки, 2001. – 192 с.

17. Про кумів – Козацькі анекдоти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://anekdot.kozaku.in.ua

18. Самохіна В. О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Ве- ликої Британії і США: текстуальний та дискурсивний аспекти: Автореф. дис. докт. филол. наук / В. О. Самохіна – К., 2010. КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 38 с.

19. Семенюк Лариса. Природа народної сміхової культури і явище низового бароко в Україні / Лариса Семенюк // Синопсис: текст, кон- текст, медіа. – СНУ, 2019. – No 25. – С. 23‒30.

20. Словопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://slovopedia.org.ua/37/ 53392/251341.html

21. Стяжкина Олена. Сміхова культура України другої половини ХХ століття: освоєння жіночого образу / Олена Стяжкина // Етнічна історія народів Європи. – 2001. – Вип. 10. – С. 21‒29.

© Н. С. НіколаєваА. В. Максименко 2019