Назад до випуску

Текст статті - PDF

УДК 17.02; 340.1; 091

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2019.2(5).07

В. В. Семикрас, канд. філос. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЕТИКО-ПРАВОВІ ІДЕЇ В КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКІЙ АКАДЕМІЇ XVIII СТ.

У статті розкривається зміст етики як частини філософського курсу в Києво-Могилянській академії, яка бере на себе зобов'язан- ня, що сформувались ще в часи Античності ‒ привести людину до моральної досконалості і земного блага. Знання, міркування, інте- лектуальний аналіз зводяться до вищого етичного принципу, який визначає призначення людини в її земному бутті. З гуманістичних позицій вирішується головна проблема моральної філософії: небесне блаженство не повинно бути зумовлено відмовою від усього земного. Незважаючи на те, що земний світ грішний, мінливий і нестійкий, його не можна уникати, його слід пізнати якомога повніше і глибше (для цього людині дано розум), а зі злом потрібно боротися, керуючись виключно розсудливістю.

Ключові слова: етика, право, справедливість, християнство, свобода, воля, чесноти, розсудливість, Києво-Могилянська академія.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Кашуба М.В. Політичний трактат Михайла Козачинского / М. В. Кашуба // Політологічні читання. Українсько-канадський щоквар- тальник, 1993. ‒ No 3. ‒ С. 86–118.

2. Козачинский М. Книга третья. Нравственная философия, или Этика / М. Козачинский // Памятники этической мысли на Украине XVII – первой половины XVIII ст. / Сост., перевод с латинского, вступительная статья и примечания М. В. Кашубы. ‒ К.: Наукова думка, 1987. ‒ 527 С.

3. Огородник І. В., Русин М. Ю. Козачинський Михайло (Мануйло) / І. В. Огородник, М. Ю. Русин // Українська філософія в іменах. – К., 1997. – С. 126‒128.

4. Памятники этической мысли на Украине XVII – первой полови- ны XVIII ст. / Сост., перевод с латинского, вступительная статья и при- мечания М. В. Кашубы. ‒ К.: Наукова думка, 1987. ‒ 527 С.

5. Прокопович Ф. Предисловие к доброхотному читателю / Ф. Прокопович // Книга Устав морской. – СПб., 1720. – 239 с.

6. Прокопович Феофан. Філософські твори. В 3т. Переклад з ла- тинської / Феофан Прокопович. ‒ К.: Наукова думка, 1980. ‒ Т. 2. ‒ 552 с.

7. Стратий Я. М., Литвинов В. Д., Андрушко В. А. Описание кур- сов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии / Я. М. Стратий, В. Д. Литвинов, В. А. Андрушко. ‒ К.: Наукова думка, 1982. ‒ 345 с.

8. Філософська думка в Україні. Біобібліографічний словник. – К., 2002. ‒ С. 116‒117.

9. Хижняк З. Плетенецький / З. Хижняк // Києво-Могилянська ака- демія в іменах. – К., 2001. – С. 428.

10. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський // Філософські твори: У чотирьох томах. – К.: Смолоскип, 2005. – Т. 1. – С. 3‒165.

© В. В. Семикрас 2019