Випуск №1(6) 2020

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.1(6).02

УДК 316.74

І. І. Маслікова, д-р філос. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ДОСЛІДЖЕНЬ КУЛЬТУРНИХ ІНСТИТУТІВ

У статті досліджуються "атомістичні", "голістичні", "телеологічні" теорії соціальних інститутів, які закладають методологічну базу досліджень культурних інститутів. У розгляді основних підходів до визначення соціального інституту з'ясовуються сутнісні характеристики культурного інституту, які виявляються у трьох аспектах: нормативно-регулятивному (комплекс цінностей, норм, правил), поведінково-процесуальному (поведінкові моделі, інституційні ролі, форми спільної взаємодії), діяльнісно-організаційному (заклади культури, які виробляють, зберігають та просувають культурне благо). Окреслюється проблемне поле досліджень культурних інститутів, що вбирає в себе дескриптивний опис інституційних практик, з'ясування закономірностей функціонування культурних інститутів, прогнозування майбутніх змін інституційних культурних практик у контексті економіки культури та культурної політики.

Ключові слова: дослідження культурних інститутів, соціальний інститут, спільна діяльність, соціальні практики, економіка культури, культурна політика.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Гілен П. Інституційна уява: інституціоналізація сучасного мис- тецтва (мінус "сучасного") / П. Гілен // Переформатування спільного міста. На перетині мистецтва, політики й громадського життя: зб. статей [пер. с англ. Я. Стріха]. – Харків: IST Publishing, 2019. – С. 57‒82.

2. Культура и рынок. Опекаемые блага [под ред. А. Я. Рубинштейна, В. Ю. Музычук]. – СПб.: Алетейя, 2013. – 400 с.

3. Маслікова І. І. До визначення поняття культурного інституту / І. І. Маслікова // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2007. – Серія 7, No12 (25). – С. 63‒70.

4. Маслікова І. І. У пошуках спільного блага: етичні колізії соці- альних практик: монографія / І. І. Маслікова. – К.: Вид. "Міленіум", 2018. – 338 с.

5. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функ- ционирование экономики [пер. с англ. А. Н. Нестеренко] / Д. Норт. – М.: Фонд экономической книги "Начала", 1997. – 180 c.

6. Нуссбаум М. Не ради прибыли. Зачем демократии нужны гу- манитарные науки [пер. с англ. М. Бендет; под науч. ред. А. Смирнова] / М. Нуссбаум. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 192 с.

7. Остром Э. Управляя общим: эволюция институтов коллектив- ной деятельности [пер. с англ. А. Нестеренко] / Э. Остром. – М.: ИРИСЭН, Мысль, 2010. – 447 с.

8. Талеб Н. Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости [пер. с англ. В. Сонькина, А. Бердичевского, М. Костионова, О. Попова; 2-е изд., дополненное] / Н. Н. Талеб. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2017. – 736 с.

9. Тросби Д. Экономика и культура [пер. с англ. И. Кушнаревой] / Д. Тросби. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – 256 с.

10. Хезмондалш Д. Культурные индустрии [пер. с англ. И. Кушнаревой] / Д. Хезмондалш. – М.: Издательство Высшей школы экономики, 2014. – 456 с.

11. Ходжсон Д. Экономическая теория и институты [пер. с англ. М. Я. Каждана] / Д. Ходжсон. – М.: Издательство "Дело", 2003. – 464 с.

12. Handbook of Cultural Economics. Edited by Ruth Towse, second edition. – Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2011. – 439 р.

13. Hasitschka W., Tschmuck P., Zembylas T. Cultural Institutions Studies: Investigating the Transformation of Cultural Goods / W. Hasitschka, P. Tschmuck, T. Zembylas // The Journal of Arts Management, Law and Society. – Vol. 35. – Nr. 2. – 2005. – P. 147‒158.

14. Miller S. Social Institutions / S. Miller // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2019 Edition), [Edward N. Zalta (ed.)]. Retrieved from: https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/social-institutions/.

15. Miller S. The moral foundations of social institutions: a philosophical study / S. Miller. – New York: Cambridge University Press, 2010. – 371 p.

16. Searle J. The Construction of Social Reality / J. Searle. – New York: Free Press, 1995. – 241 p.

© І. І. Маслікова 2020