Випуск №1(6) 2020

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.1(6).03

УДК 130.2

В. С. Гриценко, канд. філос. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

"КОРЕЙСЬКА ХВИЛЯ" У ДІАЛЕКТИЦІ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

Статтю присвячено розгляду "корейської хвилі" як однієї з маніфестацій діалектичних закономірностей розвит- ку культури. Шляхом аналізу спростовано як некоректне невиправдано звужене розуміння даного феномену лише як ситуативної моделі державної культурної політики. "Корейську хвилю" розглянуто як варіант культурної хвилі, яка у загальних процесах культурного розвитку людства є елементом константним; обґрунтовано підстави для її дослі- дження з позицій діалектичної єдності внутрішніх і зовнішніх чинників. Показано, що з'ясовані у такий спосіб особли- вості її формування та функціонування мають експертну здатність в аналізі процесів культуротворення, що сього- дні надзвичайно пришвидшені. Таким чином, запропоноване бачення проблеми та адекватне її природі розуміння вияв- ляють свою ресурсність для польової культурології.

Ключові слова: халлю, "корейська хвиля", політика "м'якої сили", соціокультурні трансформації, культурна динаміка, цикліч- ність, культурна хвиля, солітон.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Лотман Ю. М. Культура и взрыв / Ю. М. Лотман. – М.: Гнозис; Издательская группа "Прогресс", 1992. – 272 с.

2. Пантин В. И. Циклы и волны глобальной истории. Глобализация в историческом измерении / В.И.Пантин. – М.: Издательский дом "Новый век", 2003. – 276 с.

3. Петров В. М. Волнообразные социальные процессы: к методике прогнозирования / В. М. Петров // Социология: методология, методы, математическое моделирование (4М). – 2004, No 18. – С. 130‒153.

4. Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика / П. А. Сорокин. – М.: Астрель, 2006. – 1176 с.

5. Струк Е. Н. Циклическо-волновой подход к природе социальных изменений [Електронний ресурс] / Е. Н. Струк // Современные про- блемы науки и образования. – 2011. – No6. ‒ Режим доступу: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=4915

6. Тарасов А. Н. Проблема модели динамики культуры в аспекте аналитики социокультурных трансформацій / А. Н. Тарасов // Общест- во: философия, история, культура. – 2016. – С. 45‒48.

7. Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – М.: ООО "Фирма ′′Издательство АСТ′′", 1999. – 261 с.

8. Цзи Ювшен. Приоритеты внешней культурной политики Китая в условиях глобализации / Ювшен Цзи. // Власть. – 2017, No10. – С. 148‒154.

9. Чеснокова Н. А. Горы Пэктусан, Кымгансан, Халласан: старые новые символы единой Кореи [Електронний ресурс] / Н. А. Чеснокова. – Режим доступу: https://hum.hse.ru/news/25

10. Яковец Ю. В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций / Ю. В. Яковец. ‒ Изд. 2. – М.: Экономика, 2003. – 411 с.

© В. С. Гриценко 2020