Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2021.1(8).03

УДК 39:378.016

В. Г. Нападиста, канд. філос. наук, доц. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КУЛЬТУРА ПОВСЯКДЕННОСТІ:
ДО ПРОБЛЕМИ ЛОГІКИ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. ЧАСТИНА І

Проблематизовано логіку структурування та змістового наповнення навчальної дисципліни "Культура повсякден- ності", спричинену як складністю та багатогранністю самого феномена повсякденності, так і міждисциплінарністю методологічних оптик його дослідження, різноманітністю теоретичного інструментарію, що, зі свого боку, обумовлює розмаїття поглядів на саму сутність феномена повсякденності та її складові. Аналіз навчальних програм з "Культури повсякденності", що є одним з елементів освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки за спеціаль- ністю "Культурологія" у закладах вищої освіти в Україні, підтвердив широку варіативність їхнього змістового напов- нення та структурної будови. У першій частині статті обґрунтовано потребу обговорення в колі зацікавлених сторін меж та базових елементів предметного поля зазначеної навчальної дисципліни, які б визначили її специфіку й особливо- сті у процесі розгляду феномена повсякденності. Запропоновано певну модель логічної будови "Культури повсякденно- сті" як навчальної дисципліни, розглянуто основні елементи її структури та їхнє змістове наповнення.

Ключові слова: феномен повсякденності, культура повсякденності, структура навчальної дисципліни, зміст навчальної дисципліни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Анотація навчальної дисципліни "Культура повсякденності" [Електронний ресурс] / Укладач Місюн Г. В. – Одеса: Державний універси- тет "Одеська політехніка", 2020. – Режим доступу: https://opu.ua/education/ programs/components/8146

2. Анотація навчальної дисципліни "Культура повсякдення наро- дів світу" [Електронний ресурс] / Укладач Нікішенко Ю. І. – К.: Націона- льний університет "Києво-Могилянська академія", 2020. – Режим досту- пу: https://www.ukma.edu.ua/courses/ects/curricula/description.php?code= 258840

3. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV–XVIII ст. – Т. 1. – Структура повсякденності: можливе і неможливе; пер. з фр. Г. Філіпчука / Ф. Бродель. – К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 1997. – 585 с.

4. Гатаева Б. Т. Концепции повседневности в зарубежной культу- рологии [Електронний ресурс] / Б. Т. Гатаева // Россия–Запад–Восток: компаративные проблемы современной философии. – Режим досту- пу: http://anthropology.ru/ru/text/gataeva-bt/koncepcii-povsednevnosti-v- zarubezhnoy-kulturologii

5. Історія європейської ментальности; пер. з нім. В. Кам'янця / За ред. П. Дінцельбахера. – Львів: Літопис, 2004. – 720 с.

6. Козлова Н. Н. Повседневность / Н. Н. Козлова // Новая фило- софская энциклопедия. – М.: Мысль, 2010. – Т. 3. – С. 254–255.

7. Коляструк О. А. Історія повсякденності в сучасній західній науко- вій традиції [Електронний ресурс] / О. А. Коляструк. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-11129.html

8. Робоча програма навчальної дисципліни "Культура повсякденно- сті" [Електронний ресурс] / Укладач Король Н. М. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – Режим досту- пу: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/PROHRAMA_ KULTURA_POVSYAKDENNOSTI.pdf

9. Робоча програма навчальної дисципліни "Культура повсякденно- сті" [Електронний ресурс] / Укладач Сабадаш Ю. С. – Маріуполь: Марі- упольський державний університет, 2020. – Режим доступу: file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/%D0%A0%D0%9F%20%D0%9A% D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0% BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0% BD%D0%BD%D1%8F.pdf

10. Сахновський О. Історія повсякденності як напрям історичних досліджень в Росії: становлення та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. Сахновський // Історична панорама. – 2013. – Вип. 16. – С. 100–115. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Istp_2013_16_9

11. Удод О. Історія повсякденності як провідний напрям української історіографії [Електронний ресурс] / О. Удод // Краєзнавство. – 2010. – No 3. – Режим доступу: http://history.org.ua/JournALL/kraj/kraj_2010_3/3.pdf

© В. Г. Нападиста, 2021