Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2021.1(8).05

УДК 1(091)(477)

В. Е. Туренко, канд. філос. наук, мол. наук. співроб.
Н. В. Ярмоліцька, канд. філос. наук, наук. співроб.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

СПЕЦИФІКА Й ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕСТЕТИКИ
В УКРАЇНСЬКІЙ РАДЯНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ 50–60-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Висвітлено специфіку досліджень у галузі естетики в контексті розвитку радянської філософії в Україні 50–60-х рр. ХХ ст. Виділе- но три основні вектори наукових робіт: суто ідеологічні праці, оригінальні естетичні розробки й історико-естетичні дослідження. Розкрито, що ідеологічні естетичні праці в основі своїй мали концепцію "позитивної естетики" А. Луначарського, що сприяла розроб- ці українськими радянськими мислителями поняття соціалістичного реалізму, народності мистецтва, а також обґрунтовувала кри- тику західної естетики та затвердження "радянської естетики". Показано, що, на відміну від конкретно ідеологічних робіт, оригіна- льні естетичні розробки ставили за мету не обґрунтування тих чи інших положень марксистсько-ленінської філософії, а, наскільки це було можливим, створення нових концепцій та ідей у цій галузі філософського знання. Виявлено, що в контексті історико- естетичних досліджень, на відміну від російських дослідників, українські вчені акцентували увагу переважно на розвитку вітчизняної традиції. Доведено, що в досліджуваний період естетична проблематика поряд з логікою, методологією науки, філософськими про- блемами природознавства була однією із провідних у радянській Україні, тим самим роблячи Україну одним із центрів її дослідження у всьому Радянському Союзі.

Ключові слова: радянська філософія, історія української філософії, українська естетика, естетика в радянській Україні, Київський університет, Інститут філософії АН УРСР, львівсько-харківська естетична школа.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Большевик Украины. – 1951. – No 9. – 80 c.

 

2. Гаврилюк П. І. Естетична природа мистецтва / П. І. Гаврилюк. – К., 1962. – 56 с.

3. Галань Н. В. Філософсько-критичний дискурс у теоретичній спа- дщині українських радянських філософів 1920-х – початку 1930-х років: Рук дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Н. В. Галань; наук. кер. І. М. Гоян; М-во освіти і науки України; Національний педагогічний уні- верситет імені М. П. Драгоманова. – К., 2015. – 190 с.

4. Гончаренко М. Про сутність нового в мистецтві / М. Гончаренко // Етика і естетика. – 1965. – Вип. 1. – С. 64–79.

5. Гончаренко М.В. За марксистські принципи в естетиці / М. В. Гончаренко, П. В. Копнін. – К., 1965. – 48 с.

6. Дзверін І. Естетика ленінізму і питання літератури / І. Дзверін. – К.: Дніпро, 1967. – 272 с.

7. Естетика: Навчальний посібник / за ред. Л. Б. Мартиненко. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 137 с.

8. Иваньо И. Очерк развития эстетической мысли Украины / И. Иваньо. – М.: Искусство, 1981. – 422 с.

9. Копнин П. В. Введение в марксистскую гносеологию (репринт- ное издание) / П. В. Копнин. – К.: ВПЦ "Киевский университет", 2014. – 320 с.

10. Корниенко В. С. О сущности эстетического познания / В. С. Корниенко. – Изд-во Сибирского отд-ния АН СССР, 1962. – 174 с.

11. Кубланов Б. Г. Комунiзм i естетичне виховання / Б. Кубланов. – Львiв, 1960. – 80 с.

12. Кудин В. А. Вопросы марксистско-ленинской эстетики в поста- новлениях ЦК КПСС о литературе и искусстве: Автореф. дис. ... канд. филос. наук / В. А. Кудин; М-во высш. образования СССР. – Киев, 1954. – 15 с.

13. Левчук Л. Т., Панченко В. І., Оніщенко О. І., Кучерюк Д. Ю. Ес- тетика: Підручник. За заг. ред. Л. Т. Левчук. – 3-тє вид., допов. і переро- бл. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 520 с.

14. Левчук Л. Т. Українська естетика: традиції та сучасний стан / Л. Т. Левчук. – Черкаси: Видавництво "МАКЛАУТ", 2011. – 340 с.

15. Мазепа В. І. До питання про зростаючу роль мистецтва у фор- муванні комуністичного світогляду / В. І. Мазепа // Етика і естетика. – 1965. – Вип. 1. – С. 51–63.

16. Мазепа В. І. Мистецтво і духовне багатство людини / В. Мазе- па. – К.: Мистецтво, 1967. – 166 с.

17. Малишев Ю. В. Побудова комунізму і естетичне виховання / Ю. В. Малишев. – Київ, 1964. – 199 с.

18. Пролеєв С., Левчук Л. Естетика на межі епох. Бесіда головного редактора "Філософської думки" С. Пролеєва з професоркою Л. Левчук / С. Пролеєв, Л. Левчук // Філософська думка. – 2009. – No 6. – С. 5–20.

19. Силаев А. С. "Позитивная эстетика" и ее уроки (из истории ли- тературно-эстетической мысли XX века) / А. С. Силаев // Русская фи- лология: Вестник Харьковского национального педагогического универ- ситета имени Г. С. Сковороды. – 2017. – No 2 (61). – С. 36–41.

20. Swiderski Е. The Philosophical Foundations of Soviet Aesthetics: Theories and Controversies in the Post-War Years / Е. Swiderski – Springer Science & Business Media, 2012. – 229 р.

© В. Е. Туренко, Н. В. Ярмоліцька,  2021