Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2021.1(8).13

УДК 74.01.71

О. Д. Рихліцька, канд. філос. наук, доц. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

оЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID 0000-0002-6603-9915

О. І. Косик, канд. біол. наук, доц. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

просп. Глушкова, 2, м. Київ, 03022, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID 0000-0003-0873-3180

ОРНАМЕНТАЛЬНІ МОТИВИ В СУЧАСНИХ ДИЗАЙН-ПРАКТИКАХ

Проаналізовано сучасні дизайн-практики на основі символіко-орнаментальних мотивів народного мистецтва та їхню актуалізацію в етномистецьких напрямах, що відображають співвідношення традиційних аспектів з інновацій- ними, символічну трансляцію культурного досвіду в часі та просторі, створення символічно ціннісних образів, поси- люючи емоційне середовище та створюючи нові наративи. Звернення до архетипів – це особливий методологічний ракурс, у якому завдяки перетворенню минулого в символ твориться смисл майбутнього, що є актуальним у сучас- них українських реаліях, адже переосмислюється вся культурна парадигма та ведеться пошук нових шляхів націона- льної ідентифікації. Особливим колоритом і неймовірною орнаментикою, складною технікою виконання відзначаєть- ся вишивка, що знайшла своє відображення в символах-кодах соціокультурних практик, занурюючи у глибини тради- ційних норм і цінностей, що спонукають відчувати, засвоювати, зберігати та передавати.

У сучасному вітчизняному дискурсі дизайн-практики мисляться як такі, що мають на меті перетворювати куль- турне середовище в цілісності культурних і природних компонентів та є підґрунтям у формуванні уявлення про світ та побудові гармонійних взаємовідносин зі світом. А використання символів-оберегів і певного емоційного колориту є особливим процесом самоідентифікації особистості та фундаментом для відродження національної культури і духовних цінностей, бачення власного місця у глобальному культурно-мистецькому просторі, що в українській ди- зайнерській практиці втілюється у становлення нового перспективного напряму.

Ключові слова: символ, орнамент, дизайн, дизайн-практика, етнодизайн, народне мистецтво, графічний дизайн, ландшафт- ний дизайн, національна ідентифікація.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антонович Є. Етноренесанси в культурі ХХ ст. та їхні етноди- зайнерські виміри / Є. Антонович // Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст; упоряд. Є. А. Антонович, В. П. Тита- ренко. – Полтава: ПНПУ ім. В. Г. Короленка. – Кн. 1. – С. 7–11.

2. Афанасьєв Ю. Л. Етностиль у контексті етнокультурної, націо- нальної та глобалізаційної парадигми / Ю. Л. Афанасьєв // Мистецтвоз- навчі записки: зб. наук. пр. – К. : Міленіум, 2011. – Вип. 19. – С. 197–202.

3. Буцикіна Є. О. До питання щодо культурних вимірів дизайн- практик та їхнього теоретичного обґрунтування [Електронний ресурс] / Є. О. Буцикіна // Культура і сучасність. – 2019. – No 2. – С. 11–15. – Режим доступу: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190154

4. Захарчук-Чугай Р. Українська народна вишивка (західні області України) / Р. Захарчук-Чугай – К.: Наукова думка, 1988. – 192 с.

5. Каганський В. Л. Ландшафт и культура. [Електронний ресурс] / В. Л. Каганський – Режим доступу: http://ecsocman.hse.ru/data/911/927/ 1217/014Kaganskij.pdf

6. Кара-Васильєва Т. В. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках"Великого стилю" / Т. Кара-Васильєва, Зоя Че- гусова. – Київ: Либідь, 2005. – 274 с.

7. Кассирер Э. Философия символических форм. Том 1. Язык / Э. Кассирер – М.; СПб.: Университетская книга, 2002. – 272 с.

8. Колісник О. В., Мисак С. В. Символіка орнаменту народної ви- шивки у графічному дизайні [Електронний ресурс] / О.В.Колісник, С. В. Мисак // Art and Design. – 2018. – No 2. – С. 35–41. – Режим доступу: er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9625/1/artdes_2018_N2_P035-041.pdf

9. Косів В. Народний орнамент як символ української ідентичності у графічному дизайні УРСР та діаспори 1945–1989 р. [Електронний ресурс] / В. Косів // Народознавчі зошити. – 2018. – No 5 (143). – С. 1298–1307. – Режим доступу: https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1298

10. Лотман Ю.М. Символ в системе культуры / Ю.Лотман // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. – Тарту, 1987. – Вып. 754. – С. 10–21. – (Тр. по знаковым системам; [Т.] 21: Символ в системе культуры).

© О. Д. Рихліцька, О. І. Косик, 2021