Текст статті - PDF

УДК 130.2:101.1:17.023:179.9(450) 

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.1(2).09

М. М. Рогожа, д-р філос. наук, проф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 ФІЛОСОФ У ПРОСТОРІ І ЧАСІ КУЛЬТУРИ (ХРОНОТОП ЖИТТЄВЧЕННЯ). ЧАСТИНА ІІ 

 Стаття присвячена осмисленню філософського способу життя як інваріанта західної культури. У статті містяться відповіді на питання: який вплив на особу, яка мислить, мають час і місце її життя і чи взагалі можливо ставити питання таким чином? Вказується, що біографічний метод історико-філософського дослідження уможливлює культурологічне прочитання життєдіяльності філософа в контексті унікальності місця і часу як хронотопу життєвчення. Хронотоп як "часпростір" (М. М. Бахтін) задає у певний період часу згущення його прикмет, у результаті чого у певному місці культурного простору народжується унікальний образ мислителя. Хронотоп задає неповторність філософських запитів мислителя. Розгляд його концепції крізь призму прожитого життя дає можливість зіставляти обґрунтоване і практиковане і за їх збігу вести мову про життєвчення філософа. У другій частині статті розглядається "часпростір" Модерну, в якому міський публічний простір як місце діяльності філософа нерозривно пов'язаний з критично налаштованою і самоорганізованою громадськістю. Особливу увагу присвячено життєдіяльності А. Швейцера і Г. Арендт.

Ключові слова: філософ, публічна сфера, публіка, вчений, життєвчення, Альберт Швейцер, Ганна Арендт, служіння людям, західна інтелектуальна традиція, духовні вправи. 

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Адо П. Философия как способ жить. Беседы с Ж. Карлие и А. Дэвидсоном / П. Адо; [пер. В. А. Воробьева]. – М. – СПб.: Степной ветер; Коло, 2005. – 288 с.

2. Адорно Т. В. Негативная диалектика / Т. В. Адорно; [пер. Е. Л. Петренко]. – М.: Научный мир, 2003. – 374 с. 

3. Арендт Х. Лекции по политической философии Канта / Х. Арендт; [пер. А. Глухова]. – СПб.: Наука, 2011. – 303 с.

4. Арендт Х. Некоторые вопросы моральной философии / Х. Арендт; [пер. Д. Аронсона] // Арендт Х. Ответственность и суждение. – М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. – С. 83–204.

5. Арендт Х. Пролог / Х. Арендт; [пер. Д. Аронсона] // Арендт Х. Ответственность и суждение. – М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. – С. 34–46.

6. Гулыга А. В. Кант / А. В. Гулыга. – М.: Молодая гвардия, 1977. – 304 с.

7. Гусейнов А. А. Великие пророки и мыслители. Нравственные учения от Моисея до наших дней / А. А. Гусейнов. – М.: Вече, 2009. – 496 с.

8. Кант И. Ответ на вопрос: Что такое Просвещение? / И. Кант; [пер. с нем.] // Кант И. Сочинения в шести томах; [под общ. ред. В. Ф. Асмуса, А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана]. – Т.6. – М.: Мысль, 1966. – С. 25–36.

9. Менжулін В. І. Біографія філософа як парадокс / В. І. Менжулін // Актуальні проблеми духовності: зб. наук. праць / ред. Я. В. Шрамко. Вип. 11. – Кривий Ріг, 2010. – С. 3–23.

10. Менжулін В. І. Історико-філософська біографістика: провідні тенденції та віхи становлення / В. І. Менжулін // Наукові записки НаУКМА. – Т. 115. Філософія і релігієзнавство. – 2011. – С. 18–25.

11. Микешин М. И. Социальная философия шотландского Просвещения / М. И. Микешин. – СПб: Санкт-Петербургский Центр истории идей, 2005. – 165 с.

12. Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исслед. по истории морали / М. Оссовская; [пер. К. В. Душенко; общ. ред. А. А. Гусейнова]. – М.: Прогресс, 1987. – 528 с.

13. Швейцер А. Благоговение перед жизнью / А. Швейцер; [пер. с нем]. – М.: Прогресс, 1992. – 576 с.

14. Швейцер А. Жизнь и мысли / А. Швейцер; [пер. А. Л. Чернявского]. – М.: Республика, 1996. – 527 с.

15. Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society / J. Habermas; [tr. from German by Th. Burger]. – Cambridge: Polity Press, 2003. – 301 p.

16. Israel J. I. Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity. 1650‒1750 / J. I. Israel. – Oxford: Oxford University Press, 2001. – 810 p. 

 © Рогожа М. М.  2018