Вимоги до структури та оформлення руковписів

 у збірнику «Українські культурологічні студії»

 cтатті висилати на ел. адресу: ucs@knu.ua

1. Структура рукописів.

1.1.  Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи (їх назви прописуються у тексті статті!!!):

 постановка проблеми та актуальність у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

 - мета статті;

 виклад основного матеріалу дослідження  з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 висновок  з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

1.2.  Огляди наукових подій і рецензцій не потребують анотації, ключових слів та references.

 

До друку приймаються неопубліковані раніше рукописи, що мають наукову новизну та відповідають профілю збірника.

 

2. Обсяг рукописів.

2.1. Обсяг рукопису статті 20 – 40 тисяч знаків з пробілами, що включає метадані (анотація/abstract, ключові слова /keywords, список використаних джерел /references).

2.2. Обсяги оглядів наукових подій і рецензій – 10 – 20 тисяч знаків з пробілами. 

 

Проте, редколегія не обмежує обсяг рукописів, якщо він обґрунтований специфікою дослідження.

 

3. Вимоги для оформлення тексту:

 

 3.1. Текст статті слід подавати у вигляді файла формату Microsoft Word  без використання стильової розмітки; розмір файла не більше 3 Мб; 

 

 3.2. Комп’ютерний набір тексту слід здійснювати за такими параметрами: 

 – шрифт – Arial, розмір основного тексту 9 ptрозмір анотацій, списку використаних джерел та References 8 pt, стиль тексту – "звичайний";

 – інтервал між рядками – одинарний

 – відступ першого рядка кожного абзацу має дорівнювати 125 мм

 – параметри сторінки: формат – А4; верхнє поле – 20 мм; нижнє поле – 20 мм; ліве поле – 25 мм; праве 10 мм.. 

3.3. Матеріали статті слід подавати в такій послідовності

 індекс УДК (Arial, 9 pt, напівжирний, з відступом, вирівнювання за лівим краєм); 

 прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, повна адреса місця роботи з індексом (українською мовою), e-mail (Arial, 9 pt, напівжирний, (вирівнювати за правим краєм)); ORCID ID(зразок: https://orcid.org/0014-0001-5760-4320);

 назва статті (Arial, 9 pt, напівжирний, заголовні літери, вирівнювання по центру); 

 - анотація (900–1000 знаків) мовою статті, (Arial, 8 pt, напівжирний курсив (вирівнювати за центром, без відступу). Анотація має стисло відображати основний зміст статті та висвітлювати її мету, методику наукову новизна, практичну значимість. Після анотації наводять ключові слова (до 10 слів).

 основний повний текст статті (Arial, 9 pt, без автоматичних переносів); 

 список використаних джерел у стовпчик за вказаними нижче вимогами (Arial, 8 pt, звичайний); 

 references – представлення списку використаних джерел латинкою шляхом поєднання транслітерації та перекладу (Arial, 8 pt, звичайний);

  - (англійською мовою) прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, повна адреса місця роботи з індексом, e-mail, ORCID ID (Arial, 8 pt, напівжирний курсив, (вирівнювати за лівим краєм));

 назва статтіанотація англійською мовою (2000 знаків!!!); ключові слова.

 Якщо стаття надана англійською мовою, відповідно, анотація на 900-1000 знаків – складається англійською мовою, а на 2000 знаків – українською (Arial, 8 pt, напівжирний курсив);

Рукописи можуть супроводжуватися ілюстративним матеріаломЧорно-білі ілюстрації приймаються у форматі jpg. розміром не менше 1300х1600 пікселів, кожна окремим файлом, пронумеровані відповідно до порядку розміщення в тексті. Окремим файлом надається список підписів, які нумеруються відповідно до ілюстрацій. Якщо ілюстративним матеріалом є художній твір, підпис має містити ім’я майстра, назву його  твору, рік створення, місце зберігання; якщо фотографія – зміст зображення, місце створення фото, рік та інші важливі для автора відомості. При необхідності вказується джерело, звідки взято зображення. Зображення публікуються при чіткому дотриманні авторських прав. 

 

4. Посилання на джерела в тексті, оформлення використаної літератури за вимогами APA Style.За АРА застосовується цитування «автор-дата». Відповідно до цього, у тексті вказується прізвище автора, рік публікації та сторінка [Микитенко 2016: 345], а бібліографічний опис публікації – у списку використаних джерел. 

 

4.1. Посилання у тексті подаються у квадратних дужках і містять: прізвище автора (якщо авторів декілька, вказується перший і ставиться трикрапка  ; якщо авторів не вказано, два перші слова назви книги) з відповідної позиції у списку використаних джерел /пробіл / рік видання / двокрапка/ пробіл/ номер сторінки (або діапазон сторінок через тире) без міток «с.», «сс.», «р.», «рр.», наприклад: [Іваненко 2020: 74–78]. 

За наявності канонічних видань класичних творів із загальноприйнятою пагінацією, краще посилатись на неї, а не на сторінку того чи іншого видання, наприклад, на «Нікомахову етику» Арістотеля посилаються так: [NE1097b10]

При цитуванні слід уникати подвійного перекладу, за можливості посилатися на оригінали цитованих іншомовних джерел.

 

4.2. Список використаних джерел формують мовою цитованих джерел. Позиції у списку використаних джерел не нумеруються, подаються в алфавітному порядку, спочатку надруковані кирилицею, потім латинкою.

Між прізвищем та ініціалами ставиться кома; після року видання в дужках ставиться крапка. У перекладній літературі вказується ініціали та прізвище перекладача. Місто, де розташоване видавництво, пишеться повністю, після назви видавництва не ставиться повторно рік видання, а ставиться кома і вказується кількість сторінок у книзі (чи діапазон сторінок через тире у журналі чи збірникубез міток «с.», «сс.», «р.», «рр.». У журналі перед діапазоном сторінок  ставиться числом номер періодичного видання без символу №.

Якщо у списку використаних джерел є декілька видань одного автора, в цитованих у статті, они розташовуються по рокам, від старіших до новіших. Якщо на один рік припадає кілька видань одного автора, , то у списку вони розташовуються за алфавітом, а після року видання (у тому числі й у посиланні!!!!) слід ставити відповідну літеру латинки, починаючи з а (наприклад, 1990a, 1990b, 1990с тощо).

Назви книг, журналів, збірників пишуться курсивом. Не можна писати курсивом, підкреслювати або обрамляти лапками назви журнальних статей або нариси зі збірок.

Вказані вимоги чинні для джерел кирилицею і латинкою.

 

 

Вид видання

Написання в списку використаних джерел

Написання в References

Книга одного автора

Шалімова, Л. (2013). Казкотерапія як засіб розвитку дошкільнят. Харків, Ранок, 160.

 

Shalimova, L. (2013). Kazkoterapija jak zasib rozvytku doshkil'njat [Fairy tale therapy as a means of developing preschool children]. KharkivRanok.

 

Carey, K. (2016) The End of College: Creating the Future of Learning аnd the University of Everywhere. Riverhead Books, 288.

 

Carey, K. (2016) The End of College: Creating the Future of Learning аnd the University of Everywhere. Riverhead Books.

 

Книга  декількох авторів

Нападиста, В., Шинкаренко, О., Рогожа, М. та ін. (2019) Професійна та корпоративна етика : навч. посіб. Київ, ВПЦ «Київський університет», 368.

Napadysta, V., Shynkarenko, O., Rohozha, M. & others (2019). Profesijna ta korporatyvna etyka:  navch. рosib [Professional and сorporate ethics: manual]. Kyiv: VPC «Kyi'vs'kyj universytet».

Книга,  перекладена з іноземних мов

Арендт, Г. (1999). Становище людини. Пер. з англ. М. Зубрицької. Львів, Літопис, 254.

 

Arendt, H. (1999). The Human Condition. [InUkrainian]. L'viv, Litopys.

Розділ в книзі

Квєк, М. (2002). Національна держава, глобалізація та Університет як модерний заклад. Пер. з англ. Р.Дубасевича. Ідея університету: Антологія. Ред. М. Зубрицька. Львів, Літопис, 269–291. 

 

Kwiek, М. (2002). National State, Globalization and University as an Institution of Modernity[In Ukrainian]. Іdea of University: Anthology. Ed. by M. Zubrytzka. Lviv, Litopys, 269–291.

Стаття в періодичному виданні

Курбатов, С. (2013) Моделі університетської освіти ХХІ століття крізь призму провідних міжнародних рейтингів. Вища освіта України, 3, 103–110.

 

Кurbatov, S. (2013). Modeli universytets'koi' osvity HHI stolittja kriz' pryzmu providnyh mizhnarodnyh rejtyngiv [Models of 21 Century University Education through the Prism of the Leading International Rating]. Vyshha osvita Ukrai'ny, 3103–110.

 

Beck, U. (2000). The Cosmopolitan Perspective: Sociology of the second Age of Modernity. British Journal of Sociology, 51 (1), 79–105.

 

Beck, U. (2000). The Cosmopolitan Perspective: Sociology of the second Age of Modernity. British Journal of Sociology, 51 (1), 79–105.

Курбатов, С. (2018). Рейтингові системи як «флюорографія». Резонанс: газета Сумського державного університету, 9-11 (грудень). Дата звернення 20.05. 2020. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70815

Кurbatov, S. (2018). Rejtyngovi systemy jak «fljuorografija» [Rating Systems as “Fluorography”]. Rezonans: gazeta Sums'kogo derzhavnogo universytetu, 9-11 (December). Retrieved May 20, 2020. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70815.

Стаття в енциклопедії

Васильченко, А. (2011). Самість. Пер. В. Артюха, Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Т. 2. Пер. з фр. Хоми О., за ред. Панича О. Київ, Дух і літера, 429–434.

Vasilchenko, A. (2011) Samіst [Selfhood]. Tr. by V. Artjuh. Vocabulaire Europeen des Philosophies. Dictionnaire des IntraduisiblesVol. 2. Tr. from French by O.Homa, ed. by O. Panych [In Ukrainian]. Kyiv, Dukh і lіtera, 429–434.

Автоерферати дисертацій

Цимбал, О. (2008). Християнська етика в контексті традиційної моральнісної культуриавтореф. дис. …  канд. філос. наук: 09.00.07. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 19.

 

Tsymbal, О. (2008). Hrystyjans'ka etyka v konteksti tradycijnoi' moral'nisnoi' kul'tury [Christian ethics in the context of traditional moral culture]. Summary of PhD dissertation. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv.

 

Електронні видання

Курбатов, С. (2018) Рейтингові системи як «флюорографія». Резонанс: газета Сумського державного університету, 9-11 (грудень). Дата звернення 20.05. 2020. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70815

 

Кurbatov, S. (2018) Rejtyngovi systemy jak «fljuorografija» [Rating Systems as “Fluorography”]. Rezonans: gazeta Sums'kogo derzhavnogo universytetu, 9-11 (December). Retrieved May 20, 2020. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70815.

Про вищу освіту: Закон України (2014). Відомості Верховної Ради України, 37–38, 2004. Дата звернення: 08.09.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

 

Pro vyshhu osvitu: Zakon Ukrai'ny [ On higher education: the Law of Ukraine] (2014). Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny, 37–38, 2004. Retrieved September 8, 2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

 

Зіммель, ҐВеликі міста і духовне життя. Пер. з нім. М. Філь. Дата звернення 30.10.2022. URLhttp://www.ji.lviv.ua/n29texts/zimmel.htm

Simmel, G.  The great cities and the life of the spirit. [in Ukrainian]. Retrieved October 30, 2022. URL: http://www.ji.lviv.ua/n29texts/zimmel.htm

 

 

Приклад оформлення списку використаних джерел за АРА:

Список використаних джерел:

 

Арендт, Г. (1999). Становище людини. Пер. з англ. М. Зубрицької, Львів, Літопис, 254.

Нападиста, В.Г., Шинкаренко, О.В., Рогожа, М.М. та ін. (2019) Професійна та корпоративна етика : навч. посіб. Київ, ВПЦ «Київський університет», 368. 

Квєк, М. (2002). Національна держава, глобалізація та Університет як модерний заклад. Пер. з англ. Р.Дубасевича. Ідея університету: Антологія. Ред. М. Зубрицька. Львів, Літопис, 269–291. 

Курбатов, С. (2013). Моделі університетської освіти ХХІ століття крізь призму провідних міжнародних рейтингів. Вища освіта України, 3, 103–110. 

Курбатов, С. (2018). Рейтингові системи як «флюорографія». Резонанс: газета Сумського державного університету, 9-11 (грудень). Дата звернення 20.05. 2020. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70815

Про вищу освіту: Закон України (2014). Відомості Верховної Ради України, 37–38, 2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Шалімова, Л. (2013). Казкотерапія як засіб розвитку дошкільнят. Харків, Ранок, 160.

Carey, K. (2016). The End of College: Creating the Future of Learning аnd the University of Everywhere. Riverhead Books, 288.

 

4.3. Для включення статей до міжнародного обігу наукової інформації та коректного індексування публікацій наукометричними системами, після основного списку використаних джерел необхідно навести References.

 Редакція ще раз звертає увагу авторів на необхідність формування списку використаних джерел за абеткою, джерела латинкою йдуть після джерел кирилицею. Порядок джерел у References відповідає порядку  у списку використаних джерел.

 References – представлення списку літератури латинкою шляхом поєднання транслітерації та перекладу.

 

Транслітерація українського тексту здійснюється за стандартом Паспортний - КМУ 2010.

 

Сайт, на якому можна здійснити автоматичну транслітерацію тексту:

http://translit24.net/

 Використання в References лише транслітерації неприпустимо.

 Якщо існує офіційний переклад назви роботи англійською (наприклад, ця робота видана в англомовному варіанті або існує зафіксований варіант перекладу ‑ в англомовному змісті номеру чи в анотаціях), то у References прописується назва джерела англійською, французькою або німецькою мовами, після чого ставиться крапка і у квадратних дужках зазначається [In Ukrainain]

Вимоги АРА стилю зберігаються. Дані про кількість сторінок не вказується.

 

Приклад оформлення вказаного вище списку використаних джерел у вигляді References

 

References

Arendt, H. (1999). The Human Condition. [In Ukrainian]. L'viv, Litopys.

Napadysta, V., Shynkarenko, O., Rohozha, M. & others (2019). Profesijna ta korporatyvna etyka:  navch. рosib [Professional and сorporate ethics: manual]. Kyiv: VPC «Kyi'vs'kyj universytet».

Kwiek, М. (2002). National State, Globalization and University as an Institution of Modernity. [Іn Ukrainian]Іdea of University: Anthology. Ed. by M. ZubrytzkaLviv, Litopys, 269–291.

Кurbatov, S. (2013). Modeli universytets'koi' osvity HHI stolittja kriz' pryzmu providnyh mizhnarodnyh rejtyngiv [Models of 21 Century University Education through the Prism of the Leading International Rating]. Vyshha osvita Ukrai'ny, 3103–110.

Кurbatov, S. (2018.) Rejtyngovi systemy jak «fljuorografija» [Rating Systems as “Fluorography”]. Rezonans: gazeta Sums'kogo derzhavnogo universytetu, 9-11 (December). Retrieved May 20, 2020. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70815.

 Pro vyshhu osvitu: Zakon Ukrai'ny [ On higher education: the Law of Ukraine] (2014). Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny, 37–38, 2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Shalimova, L. (2013). Kazkoterapija jak zasib rozvytku doshkil'njat [Fairy tale therapy as a means of developing preschool children]. KharkivRanok.

Carey, K. (2016) The End of College: Creating the Future of Learning аnd the University of Everywhere. Riverhead Books.

 

5. Стаття подається мовою оригіналу (українською, англійською) у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for Windows.

 

6. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

 

7. До статті додаються:

 

– Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, службова і домашня адреси з поштовим індексом, контактний телефон, e-mail, сфера наукових інтересів 

 

Публікація для авторів безкоштовна.

Автор зберігає авторські права і залишається власником прав на опублікований матеріал без обмежень.