До друку приймаються неопубліковані раніше рукописи, що мають наукову новизну та відповідають цілям журналу.

 Вимоги до структури та оформлення наукових статей

 у збірнику «Українські культурологічні студії»

 cтатті висилати на ел. адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 1. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи (їх назви прописуються у тексті статті!!!):

 - постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 - аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

 - мета статті;

 - виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 - висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

2. Вимоги для оформлення тексту:

 2.1. Текст статті слід подавати у вигляді файла формату Microsoft Word без використання стильової розмітки; розмір файла не більше 3 Мб; 

 2.2. Комп’ютерний набір тексту слід здійснювати за такими параметрами: 

 – шрифт – Arial, розмір основного тексту 9 ptрозмір анотацій, списку використаних джерел та References 8 pt, стиль тексту – "звичайний";

 – інтервал між рядками – одинарний

 відступ першого рядка кожного абзацу має дорівнювати 125 мм

 параметри сторінки: формат – А4; верхнє поле – 20 мм; нижнє поле – 20 мм; ліве поле – 25 мм; праве 10 мм.

 2.3. Обсяг статті ‑ до 25 тис. знаків (як виняток, не більше 35 тис. знаків). Остаточний висновок про відповідність обсягу статті її змісту роблять наукові рецензенти.

 2.4. Матеріали статті слід подавати в такій послідовності

 - індекс УДК (Arial, 9 pt, напівжирний, з відступом, вирівнювання за лівим краєм); 

 - прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, повна адреса місця роботи з індексом (українською мовою), e-mail (Arial, 9 pt, напівжирний, (вирівнювати за правим краєм)); 

 - назва статті (Arial, 9 pt, напівжирний, заголовні літери, вирівнювання по центру),; 

 - анотація (900–1000 знаків) мовою статті, (Arial, 8 pt, напівжирний курсив (вирівнювати за центром, без відступу). Анотація має стисло відображати основний зміст статті та висвітлювати її мету, методику наукову новизна, практичну значимість. Після анотації наводять ключові слова (до 10 слів)

 - основний повний текст статті (Arial, 9 pt, без автоматичних переносів); 

 - списки використаних джерел у стовпчик за вказаними нижче вимогами (Arial, 8 pt, звичайний); 

 - references – представлення списку літератури латиницею шляхом поєднання транслітерації та перекладу (Arial, 8 pt, звичайний);

 

 - (англійською мовою) прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, повна адреса місця роботи з індексом, e-mail (Arial, 8 pt, напівжирний курсив, (вирівнювати за лівим краєм));,

 - назва статті, анотація англійською мовою (2000 знаків!!!); ключові слова.

 - якщо стаття надана англійською мовою, відповідно, анотація українською складається іншою від основного тексту мовою (Arial, 8 pt, напівжирний курсив). 

 

 Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ.

 

3. Посилання на джерела в тексті

 

3.1. Джерела у списку літератури подавати у алфавітному порядку, спочатку кирилицею, потім латиною.

 3.2. Список використаних джерел формують мовою цитованих джерел.

 Відповідно до Вимог до цитування та посилань на використані джерела, необхідно застосовувати національний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

 Посилання за ДСТУ подаються за таким зразком:[7, с.123], де 7– номер джерела за списком використаних джерел , 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або [2, с.32; 9, с.48; 11, с.257]. Посилання на архівні джерела – [15, арк. 258, 231 зв].

 Приклад оформлення списку літератури згідно з ДСТУ:

  Список використаних джерел:

 1. Андрущенко В. П. Теоретико-методологічні засади модернізації вищої освіти в Україні на рубежі століть / В. П. Андрущенко // Вища освіта. – 2001. – № 2. – С. 5-13.

 2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования / Д. Белл; Изд. 2-ое, испр. и доп. М. : Академия, 2004. ‑ 949 с.

 3. Pyman A. A history of Russian symbolism / APyman. New York, Cambridge: Cambridge University Press, 1994. – 481 р.

 4. Frost B. R. A geochemical classification for feldspathic igneous rocks / B. R. Frost, C. D. Frost // Journal of Petrology. – 2008. – V. 49. – P. 1955-1969.

 

3.3. Для включення статей до міжнародного обігу наукової інформації та коректного індексування публікацій наукометричними системами, після основного списку використаних джерел необхідно навести References.

 Редакція звертає увагу авторів на необхідність формування списку джерел (ДСТУ) за абеткою, джерела латиницею йдуть після джерел кирилицею. Порядок джерел у References відповідає порядку джерел за ДСТУ.

 References – представлення списку літератури латиницею шляхом поєднання транслітерації та перекладу.

 

Транслітерація українського тексту здійснюється за стандартом Паспортний - КМУ 2010.

 

Сайти, на яких можна здійснити автоматичну транслітерацію тексту:

 

http://translit.net/ru/

 

http://translit24.net/

 Використання в References лише транслітерації неприпустимо.

 Якщо існує офіційний переклад назви роботи англійською (наприклад, ця робота видана в англомовному варіанті або існує зафіксований варіант перекладу ‑ в англомовному змісті номеру чи в анотаціях), то у References прописується лише переклад назви джерела. У такому випадку транслітерація назви статті не обов’язкова, але натомість в кінці опису слід вказати у дужках мову публікації (in Ukrainian / in Russian).

 ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ДЖЕРЕЛ

 ДСТУ

 

Стандарт АРА

Книги

Українською/ російською мовами:

  • Last, First. (Year). Title- translit [Title- translate]. City, Publishing

За наявності офіційного перекладу назви книги англійською, транслітерація не потрібна:

  • Last, First. (Year). Title- translate. City, Publishing (In Ukrainian).

Англійською/ німецькою мовами:

  • Last, First. (Year). Title. City, Publishing

Оформлення Інтернет-ресурсів:

  • Author, F.M. (Year). Title of work. Retrieved from http://xxxxx

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования / Д. Белл; Изд. 2-ое, испр. и доп. — М. : Академия, 2004. — 949 с.

Bell, D. (2004). The coming of post-industrial society: A venture in social forecasting. Moskov, Akademija (In Russian).

Ярошенко А. О. Ціннісний дискурс освіти: [монографія] / Ярошенко А. О. – К. : Вид-во НПУ імені Н. П. Драгоманова, 2004. – 156 с.

Yaroshenko, A. O. (2004). Tsinnisnyi dyskurs osvity [Valuable educational discourse]. Kyiv, Vyd-vo NPU imeni N. P. Drahomanova.

СТАТТІ

Українською/ російською мовами:

  • Author, F.M. (Publication year). Article Title-translit [Translated Article Title]. Journal Title, Volume (Issue), pp.-pp.

За наявності офіційного перекладу назви журналу та назви статті англійською, транслітерація не потрібна:

  • Author, F.M. (Publication year). Translated Article Title. Journal Title, Volume (Issue), pp.-pp. (In Ukrainian / In Russian).

Англійською/ німецькою мовами:

  • Author, F.M., Author F.M., & Author F.M. (Publication year). Article Title. Journal Title, Volume (Issue), pp.-pp.
  • Author, F.M. (Publication year). Article Title. Journal Title, Volume(Issue), pp.-pp. Retrieved from http://xxxxx or doi:XX.XXXXX

Статті з сайтів (не електронні журнали):

  • Article title. (Year, Month Date of publication). Retrieved from http://xxxxx

Андрущенко В. П. Теоретико-методологічні засади модернізації вищої освіти в Україні на рубежі століть / В. П. Андрущенко // Вища освіта. – 2001. – № 2. – С. 5-13.

Andrushchenko, V. P. (2001). Teoretyko-metodolohichni zasady modernizatsii vyshchoi osvity v Ukraini na rubezhi stolit [Theoretical and methodological principles modernization of higher education in Ukraine on the border of the centuries]. Vyshcha osvita, 2, 5-13.

Архипова Є.О. Синергетичний вектор дослідження безпеки в сучасному суспільстві / Є.О. Архипова // Вісник Національного технічного університету України „КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2014. – 1 (40). – С.3-9.

Arkhypova, Ye.O. (2014). The synergetic vector of the explication of the security in modern society. Visnyk of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Philosophy. Psychology. Pedagogics. 1 (40), 3-9. (In Ukrainian).

Lin M., Hoffman E., Borengasser C. Is social media too social for class? A case study of Twitter use // Tech Trends. – 2013. – 57(2). – рр. 39-45.

Lin, M., Hoffman, E., & Borengasser, C. (2013). Is social media too social for class? A case study of Twitter use. Tech Trends, 57(2), 39-45.

Романовський О. О. Державна політика США і Великобританії щодо підтримки розвитку вищої освіти / О. О. Романовський // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2015. – № 12. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=928.

Romanovskyi, O. O. (2015). The US AND UK state policy or support of higher education. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, 12. Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=928 (In Ukrainian).

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ, ТЕЗИ

Last name, F.M. (Year published). Title of Paper or Proceedings. In Title of Conference, Place of publication: Publisher, pp.-pp.

Погребняк О.С. Творчий процес у контексті креативного менеджменту / О.С. Погребняк // Матеріали ХVІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Дні науки» (22-23 квітня 2015 р., Київ) . – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С.156-157.

Bell, D. (2004). Pohrebniak, O.S. (2015). Tvorchyi protses u konteksti kreatyvnoho menedzhmentu [The creative process in the context of creative management]. ХVІІІ vseukrainska naukovo-praktychna konferentsija studentiv ta aspirantiv «Dni nauky», Kyiv : NTUU «KPI», 156-157.

 ПРИКЛАД ІЗ ТЕКСТУ СТАТТІ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Лихачёв Д. С. Будущее литературы как предмет изучения: заметки и размышления / Д.С. Лихачев // Новый мир. – 1969. – № 9. – С. 167–184.

2. Карсавин Л.П. Философия истории / Л.П. Карсавин. – СПб: Комплект, 1993. – 350 с.

3. Бердяев Н. А. Смысл истории / Н.А. Бердяев. – Москва: Мысль, 1990. – 176 с.

4. Брюсов В. Смена культур / В. Брюсов // Брюсовский сборник. – Ставрополь, 1977. – С. 171-180.

5. Белый А. Символизм как миропонимание / А. Белый; Сост., вступ. ст. и прим. Л. А. Сугай. – М.: Республика, 1994. – 528 с.

6. Флиер А.Я. Не будем путать культурологию с культуроведением / А.Я. Флиер [Электронный ресурс]. – 2006. – Режим доступа: http://text.3dn.ru/publ/kulturologija/raboty_a_ja_fliera/6-1-0-50

7. Флиер А.Я. Культурология для культурологов: Учебное пособие для магистрантов, аспи-рантов и соискателей / А.Я. Флиер. – М.: ООО «Издательство «Согласие», 2015. – 672 с.

8. Запесоцкий А. С. Культурософия Д.С. Лихачева и вызовы эпохи (К 100-летию со дня рож-дения) / А.С. Запесоцкий // Человек: иллюстрированный научно-популярный журнал ; Ред. Б.Г. Юдин, М.А. Мануильский. – 2007. – №1. – С. 5-16.

9. Запесоцкий А. С., Маринов А. П. Д. С. Лихачев: у истоков культурологической парадигмы / А.С. Запесоцкий, А. П. Марков // Общественные науки и современность. – 2010. – № 5. – С. 163-175.

 

REFERENCES

1. Likhachev, D.S. (1969). Budushhee literatury kak predmet izuchenija: zametki i razmyshlenija [Future of literature as a subject of study: Notes and reflections]. New World, 9, 167-184.

2. Karsavin, L.P. (1993). Philosophy of history. St. Petersburg, Komplekt (In Russian).

3. Berdyaev, N.A. (1990). The Meaning of history. Moscow: Mysl' (In Russian).

4. Bruce, B. (1977). Smena kul'tur [Changing of cultures]. Brjusovskij sbornik. Stavropol, 171-180.

5. Belyj, A. (1994). Symbolism as the outlook. Moskow: Respublika (In Russian).

6. Flier, A.Y. (2006). Let’s not call culturology culture history. Retrieved from http://text.3dn.ru/publ/kulturologija/raboty_a_ja_fliera/6-1-0-50 (In Russian).

7. Flier, A.Y. (2015). Сulturology for cultural studies. Moskow: Publishing House “Soglasie” (In Russian).

8. Zapesotsky, A. (2007). Kul'turosofija D.S. Lihacheva i vyzovy jepohi (K 100-letiju so dnja rozhde-nija) [Сulturosophy of D.S. Likhachev and era challenges (On the 100th anniversary of birth)]. Man, №1, 5-16.

9. Zapesotsky, A.S. and Marin, A.P. (2010). D. S. Lihachev: u istokov kul'turologicheskoj paradigmy [D.S. Likhachev: at the origins of culturalogy paradigm]. Obshhestvennye nauki i sovremennost', 5, 163-175.

 

 

4. Стаття подається мовою оригіналу (українською, англійською) у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for Windows.

 

5. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

 

6. До статті додаються:

 

– Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, службова і домашня адреси з поштовим індексом, контактний телефон, e-mail.

 

Публікація для авторів безкоштовна.

Автор зберігає авторські права і залишається власником прав на опублікований матеріал без обмежень.